تقویم نمایشگاه سال 1401

تبریز:

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت و ماشین آلات
1401/03/17 الی 1401/03/20
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت
1401/07/19 الی 1401/07/22

تهران:

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته
1401/03/03 الی 1401/03/06

شهر آفتاب:

نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل خودرو های سنگین و تجاری مدیریت جامع شهری ماشین آلات و صنایع وابسته
1401/07/07 الی 1401/07/10