مشاوره


هر ساله خدمات تجاری شرکت بین المللی تش آوا به صد ها شرکت تجاری در ایران که شروع به امر صادرات و یا گسترش حوزه های فروش خود در بازارهای بین المللی می کند یاری می رساند و با توجه به دسترسی شرکت تش آوا به صدها کشور، مسیر دشوار صادرات برای شرکت ها هموار می شود. ما در شرکت تش آوا به شما کمک می کنیم تا راه های پیدا کردن مشتری خارجی، پیدا کردن شریک تجاری، شناخت مکانیزم های مذاکره و رفع موانع تجاری را انجام دهید.